Promocje

REGULAMIN PROMOCJI „KUP Z MOKKA, ODBIERZ KUPON 100 ZŁ NA KOLEJNE ZAKUPY!” DLA KLIENTÓW MOKKA

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji organizowanej przez Revo Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowskiej 2/29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000655200, NIP: 5252691673, z kapitałem zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, (dalej „REVO”), oferującą pożyczki za pomocą serwisu internetowego i aplikacji mobilnej o nazwie „Mokka”.

2. Promocja jest organizowana we współpracy z Partnerem.

3. Prawem właściwym dla stosowania Regulaminu jest prawo polskie.

§ 2

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji;

2. Promocja – promocja KUP Z MOKKA, ODBIERZ KUPON 100 ZŁ NA KOLEJNE ZAKUPY!”, której warunki określa Regulamin;

3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawara z REVO Umowę o Limit;

4. Umowa o Limit – Umowa o Odnawialny Limit Kredytowy zawierana przez REVO z Klientem, w ramach której Klient może wielokrotnie dokonywać Wypłat na Zakup Towaru, Wypłat Gotówkowych lub dokonywać płatności kartą kredytową w razie jej wydania, do wysokości dostępnego Limitu;

5. Wypłata na Zakup Towaru – oznacza Wypłatę z Limitu na zakup Towaru, której REVO udziela Klientowi na podstawie Umowy o Limit, wypłacaną w złotych polskich na rachunek bankowy Partnera, na kwotę i na okres podane w Szczególnych Warunkach Wypłaty;

6. Partner – POLSKIE MATERACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Mikorzynie (adres siedziby: Mikorzyn 82, 62-561 Ślesin, adres do doręczeń: Ogrodowa 28, 62-561 Ślesin) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839470; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest spółki: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 7792424511; REGON 302829733;

7. Sklep Partnera – sklep internetowy Partnera na stronie: mjakmaterac.pl

§ 3

1. Do wzięcia udziału w Promocji uprawnieni są Klienci, którzy w ramach Umowy o Limit, w okresie obowiązywania Promocji, dokonają Wypłaty na Zakup Towaru w Sklepie Partnera na kwotę co najmniej 700 zł.

2. Klient, który spełnia warunek określony w § 3 ust. 1, otrzyma od Partnera na koszt REVO Kod rabatowy, według następującej zasady:

Wypłata na Zakup Towaru na co najmniej 700 zł – kod rabatowy 100 zł;

- przy czym z tytułu jednej Wypłaty na Zakup Towaru przysługuje tylko jeden Kod rabatowy o wartości 100 zł.

3. Klient otrzyma od Partnera Kod rabatowy na adres e-mail lub numer telefonu, który podał przy rejestracji w Serwisie Mokka. Kod rabatowy zostanie wysłany do Klienta 15 (piętnastego) dnia od dnia dokonania Wypłaty na Zakup Towaru uprawniającej do otrzymania danego Kodu rabatowego.

4. Kod rabatowy może być jednorazowo wykorzystany przez Klienta wyłącznie w Sklepie Partnera w ciągu 30 dni od jego otrzymania, po tym czasie Kod rabatowy wygasa.

5. Wykorzystanie Kodu rabatowego polega na obniżeniu ceny towaru w Sklepie Partnera o kwotę Kodu rabatowego, jednak nie mniej niż do wartości 1 zł.

6. Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami REVO lub Partnera.

7. Kody rabatowe przyznawane w ramach Promocji są zwolnione z opodatkowania dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 4

1. Reklamacje Klientów dotyczące Promocji mogą być składane do REVO drogą elektroniczną z adresu email Klienta podanego przy zawieraniu Umowy o Limit na adres email: pomoc@mokka.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, numer PESEL Klienta, opis przedmiotu reklamacji (wskazanie zastrzeżeń odnośnie do Promocji), wskazanie oczekiwań w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji.

3. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu reklamacyjnym jest REVO. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z reklamacją, tj. w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na REVO na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO i zgodnie z Polityką Prywatności Mokka dostępną na stronie: https://mokka.pl/dokumenty/

4. Termin rozpatrzenia reklamacji Klienta przez REVO wynosi 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez REVO poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego. Do terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wlicza się okresu dostarczenia przez Klienta informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, liczonego od momentu wystąpienia przez REVO do Klienta o dostarczenie informacji, do chwili dostarczenia tych informacji przez Klienta.

5. O rozpatrzeniu reklamacji REVO poinformuje Klienta drogą mailową.

§ 5

1. Niespełnienie przez Klienta któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie powoduje niemożność uczestniczenia w Promocji.

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki Promocji. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Umowy o Limit oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.05.2022 r. albo do wyczerpania puli Kodów rabatowych, przy czym informacja o wcześniejszym zakończeniu Promocji będzie dostępna w Serwisie Mokka oraz na stronie Sklepu Partnera.


Zasady promocji "Rabat na produkty HEVEA"

1. Promocja obowiązuje od dnia 1.01.2022 do 31.12.2022.

2. Promocja obowiązuje na produkty oznaczone marką HEVEA. Promocja nie dotyczy produktów z kategorii "łóżka i stelaże".

3. Rabat na produkty HEVEA objęte promocją wynosi odpowiednio:

- 5% przy zakupie produktów HEVEA za minimum 260 zł;

- 8% przy zakupie produktów HEVEA za minimum 630 zł;

- 10% przy zakupie produktów HEVEA za minimum 1200 zł.

4. Aby skorzystać z rabatu należy na ekranie "koszyka" wybrać odpowiedni przycisk związany z potwierdzeniem skorzystania z promocji.

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami.

6. W przypadku zamówienia łączącego produkty objęte oraz nieobjęte promocją, rabat udzielany jest wyłącznie na produkty objęte promocją.

7. Zamówienia nie są rabatowane po złożeniu, jeżeli Klient podczas zamówienia nie wyrazi chęci skorzystania z promocji wybierając na ekranie "koszyka" odpowiedniego przycisku.

Oficjalny sklep Hevea
Do 10 lat gwarancji
Profesjonalna pomoc
Darmowa dostawa