W celu zminimalizowania zagrożeń jakie wiążą się z nieuprawnionym dostępem do zbiorów danych osobowych dokładamy starań, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Narzędzia, którymi posługujemy się dla zapewnienia ochrony danych osobowych zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.


Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszego serwera.


Dane wymagane podczas rejestracji

Dane osobowe użytkowników naszego portalu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest firma „FABRYKA MATERACÓW HEVEA S.C.”. Nasza firma przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych. Przetwarzamy jedynie dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez nasz portal, co obejmuje m.in. wysyłanie na adres email użytkownika wiadomości systemowych, informacji o usługach oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania portalu. Zatwierdzając postanowienia Regulaminu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia.

Prawo do weryfikacji i modyfikacji danych osobowych

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji.